Política de privacitat

INFORMACIÓ EN COMPLIMENT DE L’ESTABLERT A LA LLEI ORGÀNICA DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

1.PRINCIPI D’INFORMACIÓ

En compliment de l’establert a l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (en andavant, LOPD), l’informam de manera expressa, precisa i inequívoca que les dades facilitades a través dels formularis disposats a la pàgina web o a qualsevol altre canal de recollida dels mateixos, així com els que es generen durant la relació amb la nostra entitat, seran objecte de tractament als fitxers, responsabilitat de, debitament notificats al Refistre General de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, amb la finalitat del manteniment i compliment de la relació del destinatari del servei, amb la nostra entitat i prestació de serveis derivada de la mateixa.

Així mateix, en compliment amb l’establert a la citada LOPD i a la llei 34/2002, 11 de juliol, de Serveis de la Societat de l’Informació i de Comerç Electrònic (en andavant, LSSI-CE), l’informam que les seves dades podran ser utilitzats amb la finalitat d’enviar comunicacions comercials i de cortesia, relacionades amb la nostra entitat a través del telèfon, correu postal ordinari, fax, correo electrònic o mitjans de comunicació electrònica equivalents.

D’igual manera, l’informam que les seves dades seran traspassades en els casos necessaris per al desenvolupament, compliment i control de la relació del destinatari del servei amb la nostra entitat o en els suposts en els que autoritzen una norma amb rang de llei i, en particular, quan ocorri un dels següents supostos: a)El tractament o la cesió que tenguin per objecte la satisfacció d’un interés legítim del responsable del tractament o del fitxer, amparat per dita norma; b)El tractament o la cessió de les dades que siguin necessaris per a que el responsable del tractament compleixi un deure que la norma l’imposi.

2.PRINCIPI DEL CONSENTIMENT

El consentiment per al tractament de les dades amb les finalitats descrites a l’apartat anterior, s’entendrà prestat a través del click a les caselles corresponents disposades a tal efecte a la nostra pàgina web.

3.CARÀCTER OBLIGATORI DE LES DADES SOLICITADES

El compliment de tots els camps que apareixen als formularis disposats a tal efecte a la nostra pàgina web tenen caràcter obligatori (en cas contrari, apareixeran marcats amb un asteriscs els camps que ho siguin). La negativa a facilitar les dades podríen comportar l’impossibilitat del manteniment i el compliment de la relació del destinatari del servei amb la nostra entitat, ja que els mateixos són necessaris per a la prestació de serveis derivada de la mateixa.

4.PRINCIPI DE QUALITAT DE LES DADES

El destinatari del servei serà l’únic responsable de la veracitat i exactitud de les dades aportades, actuant CENTRE DE NUTRICIÓ ALERIS de bona fe com a prestador del servei.

En un suposat on el destinatari del servei facilités dades falses o de terceres persones sense consentiment, respondrà personalment enfront del CENTRE DE NUTRICIÓ ALERIS, els afectats o interessats, l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, i en el seu cas, autoritats autonòmiques de protecció de dades, de les responsabilitats derivades de les circumstàncies.

El CENTRE DE NUTRICIÓ ALERIS no recull dades de persones menors de catorze anys a través de la pàgina web. En el suposat d’una persona menor facilitant les seves dades a través dels formularis disposats a la nostra pàgina web o a qualsevol altre canal de recollida, es procedirà a la seva destrucció immediata al mateix moment en el qual es tengui coneixement de tal circumstància.

Con la finalitat de donar compliment a l’establert a l’article 4.3 de la LOPD, el destinatari del servei es compromet a comunicar al CENTRE DE NUTRICIÓ ALERIS els canvis que es produeixin a las seves dades, de forma que responguin amb veracitat a la seva situació actual en tot moment.

5.EINES DE SEGUIMENT DE LA NAVEGACIÓ

Per a l’utilització del nostre lloc web, és necessària l’utilització de cookies. Les cookies s’utilitzen amb la finalitat de millorar la seva experiència de navegació i recollir dades estadístiques de manera anònima, si vosté ho desitja pot configurar el navegador per a ser avisat en pantalla de la recepció de cookies, i per a impedir l’instalació de cookies al seu disc dur. Per favor, pot consultar les instruccions i manuals del navegador per a ampliar l’informació.

Per a l’utilització del lloc web, s’utilitzen eines de seguiment de la navegació a través de la mateixa i la direcció IP del destinatari del servei, amb la finalitat de millorar i garantir la prestació de servei i el funcionament tètnic de la mateixa.

6.PRINCIPI DE SEGURETAT DE LES DADES

El CENTRE DE NUTRICIÓ ALERIS es compromet al compliment de la seva obligació del secret, respecte a les dades de caràcter personal i del seu deure de guardar-los i adoptarà totes les mesures d’índole tècnica i organitzativa necessàries que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en conta l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscs als que estan exposats, ja provengui de l’acció humana o del medi físic o natural, desenvolupats al Títol VIII del Real Decret 1720/2007, del 21 de desembre, pel qual s’aprova del Reglament del desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

7.ENLLAÇOS EXTERNS

CENTRE DE NUTRICIÓ ALERIS no es fa responsable de l’ús o de la navegació que es fa als enllaços externs que quedin afora del domini principal.

8.EXERCISI DE DRETS

En compliment de l’establert a la LOPD i al Real Decret 1720/2007, del 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament del desenvolupament de la mateixa, el destinatari del servei pot exercitar, a qualsevol moment, els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, afegint fotocopia del DNI a davant del responsable del fitxer o del tractament CENTRE DE NUTRICIÓ ALERIS a direcció C/ Orense 37 1ºC- 28020 Madrid o al correu electrònic info@centroaleris.com.

9.LEGISLACIÓ I RESOLUCIÓ DELS CONFLICTES

Les parts es sotmeten, a la seva elecció, per a la resolució dels conflictes i amb renúncia a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals del domicili de l’usuari.

10.RESPONSABLE DEL FITXER O DEL TRACTAMENT

El responsable del fitxer o del tractament es el CENTRE DE NUTRICIÓ ALERIS, amb direcció a efectes de notificacions a C/ Orense 37 1ºC- 28020 Madrid.

11.MODIFICACIÓ DE LA PRESENT POLÍTICA DE PRIVACITAT

El CENTRE DE NUTRICIÓ ALERIS es reserva el dret a modificar la present política per a adaptar-la a futures novetats legislatives o jurisprudencials, així com a pràctica de l’indústria, informant de manera prèvia als usuaris dels canvis que es produeixen.